Bán chạy

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Tai Phật

£150,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Vạn Niên Thanh Leo Cột

£650,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Trúc Quân Tử

£150,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Phát Lộc

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Kim Ngân Lượng

£250,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Thịnh Vượng

£600,000.00

Sản phẩm tiêu biểu

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Thường Xuân

£85,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Phát Tài Núi

£4,500,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Tai Phật

£150,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Trường Sinh

£180,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Thủy Tùng

£200,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Nhất Mạt Hương

£150,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Tùng Bồng Lai

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Hoa Sen Đá

£50,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Lan Quân Tử

£250,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cỏ Đồng Tiền

£120,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Bao Thanh Thiên

£250,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Huy Hoàng

£4,500,000.00